DWOREK KROLA STANISŁAWA
REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW

Dworek Króla Stanisława  Stawki 41, 11-600 Węgorzewo świadczy usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu apartamentów na krótkotrwałe pobyty turystyczne Gościom/Klientom. 
Król Stanisław właściciel Dworku Króla Stanisława jest przed Gośćmi/Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu oraz świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe i informacyjne jak również usługi sprzątania i opieki nad APARTAMENTAMI.
INFORMACJE DLA KLIENTA
GOŚĆ/KLIENT - osoba dokonująca rezerwacji 
Zapoznanie się Klienta/Gościa z poniższymi informacjami, oraz akceptacja ich treści jest niezbędna do realizacji usługi. 

1. ZASADY REZERWACJI aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.dworekkrolastanislawa.pl. Po zapoznaniu się z ofertą Klient/Gość może dokonać rezerwacji wypełniając formularz i wpłacić zadatek w wysokości 30% kosztu całkowitego pobytu, używając skryptu płatności. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu. Kopię wypełnionego formularza, oraz kopię dokonanej wpłaty Klient/Gość otrzyma drogą elektroniczna e-mailem jako potwierdzenie i przyjęcie rezerwacji wstępnej. W ciagu 24 godz po wpłynięciu 30% kosztu całkowitego pobytu wyślemy fakturę i pełne potwierdzenie rezerwacji. Nie wpłynięcie na konto 30% zadatku kosztu całkowitego pobytu w ciagu 48 godzin od dokonania rezerwacji wstępnej spowoduje anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient/Gość dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 60,00 zł zostanie zwrócony w ciągu 7 dni na konto wpłacającego. Formularz Zamówienia wraz z wpłatą zadatku jest dla Gościa/Klienta potwierdzeniem zawarcia umowy z Król Stanisław właścicielem Dworku Króla Stanisława. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient/Gość wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką w biurze (adres : Stawki 41, 11-600 Węgorzewo). Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy. Cena podana przy dokonywaniu rezerwacji apartamentu jest calkowta ceną za jego wynajem za caly podany okres uwzgledniajac poszczegolne pory roku, jest względna od liczby przebywających w nim osób, nie większą oczywiście niż jest to przewidziane dla danego apartamentu. Cena wynajmu apartamentu uwzględnia 2 osoby dorosłe i dzieci do 14 roku życia, a dzieci z ukończonym 14 rokiem życia w cenniku są ujęte jako osoby dorosłe i formularz rezerwacji nalicza dodatkowa opłatę  automatycznie.  

2. ANULOWANIE REZERWACJI W przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Gość/Klient ponosi koszty operacyjne w wysokości 150,00 zł. W przypadku anulacji po 30 dniu przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty wpłaconego  zadatku. Nie stawienie się Gościa/Klienta w dniu przyjazdu i nie powiadomienie o tym Zarządu Dworku Króla Stanisława będzie traktowane jako anulacja. Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku. Istneje mozliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin jesli wskazany apartament bedzie wolny, W tym przypadku za ponowne anulowanie rezerwacji Gosc/Klient ponosi koszt wpłaconego zadatku bez wzgledu na okres anulacji.

3. SKŁADOWE CENY Podana przy rezerwacji apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:

  • pobyt w apartamencie na uzgodniony okres rezerwacji maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób.
  • koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, ogrzewanie, korzystanie z pralni, drewno kominkowe ), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne
  • zmianę pościeli 1 raz na 7 dni  (w apartamencie jest tez rezerwowa zmiana pościeli) za dodatkową zmianę pościeli na życzenie bedzie pobierana doplata w wysokosci 30 zl PLN
  • zmianę ręczników dla każdego z Gości na życzenie
  • koszt rezerwacji
  • sprzątanie gruntowne apartamentu raz na 7 dni za dodatkowe gruntowne sprzatanie apartamentu na życzenie bedzie pobierana oplata w wysokości 120 zl PLN
  • codzienne porządkowanie apartamentu w godz 11:00-13:00 (dezynfekcja i umycie urzadzen sanitarnych, wymiana recznikow o ile zachodzi taka potrzeba, uporzadkowanie aneksu kuchennego, poprawienie poscieli i uporzadkowanie miejsc sypialnych, oproznienie smietniczek, ogolne odkurzenie apartamentu)

Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, która jest płatna w dniu przyjazdu.

4. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI, KAUCJA Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.  Przyjazd Klienta do apartamentu może nastąpić od godziny 16.00 w pierwszym dniu jego pobytu, natomiast wyjazd w ostatni dzień pobytu do godz. 10.00. 
 W miarę istniejących warunków i po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem  Dworku Króla Stanisława   istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu. Odbiór kluczy do apartamentu przez Klienta następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat.Odbiór kluczy przez Wynajmującego do apartamentu od Klienta ma zawsze miejsce w lokalu w ostatni dzień jego pobytu.  Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 150 złotych. 
Zarząd Dworku Króla Stanisława pobierze od Gościa kaucję w wysokości 500 zł PLN lub 120 EUR. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.

5. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI Przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania m.in. co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie.  Przechowywanie w nim zwierząt (czesc terenu jest w pełni ogrodzona 0,32 Ha, czworonogi miłe widziane ale mieszkają na zewnątrz). Palenie świec - ze względu na niebezpieczeństwo pożarowe zakazuje się palenia nie osłoniętych świec, prosimy używać szklanych lub metalowych osłon i kaganków. Odpalanie fajerwerkow tylko w miejscu wyznaczonym i za zgoda wlasciciela Dworku Krola Stanisława.
Palenie tytoniu i innych używek surowo wzbronione. W obrębie obiektu istnieją miejsca przeznaczone do palenia tytoniu. Palenie ognisk i grill tylko w miescu do tego przeznaczonym i przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Kąpiele w stawie surowo wzbronione. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. Zezwala się na przebywanie osób odwiedzających bez dodatkowej opłaty w godz 7:00-22:00.
Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych. Jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu. Obsługa Dworku Króla Stanisława zobowiązana jest dochodzić od Gościa pokrycia strat. Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu, może spowodować roszczenia ze strony właściciela Dworku Króla Stanisława. W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Dlatego w normalnym trybie przedstawiciel Dworku Króla Stanisława przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa (w tym także do sprzątania i wymiany pościeli w trakcie pobytu). Gość ma możliwość zgłaszania przedstawicielom Dworku Króla Stanisława  wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście lub pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu.

6. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA Dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez zarząd Dworku Króla Stanisława wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi.

7. SPRAWY SPORNE .
Właściciel Dworku Króla Stanisława dołoży wszelkich starań aby wszystkie sprawy sporne rozwiązywać na drodze polubownej. W innych przypadkach właściciel Dworku Króla Stanisława zastrzega sobie prawo, aby sprawy sporne rozwiązywał sąd z siedzibą wyznaczoną przez właściciela.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO DWORKU KROLA STANISŁAWA
PRZEZ CAŁY ROKI ŻYCZYMY WSPANIAŁEGO URLOPU NA MAZURACH

Dworek Króla Stanisława
Właściciel Król Stanisław 
Stawki 41
11-600 Węgorzewo